location: Current position: Home >> Scientific Research >> Paper Publications

Chunxiu Qin, Yaxi Liu, Jian Mou, Jiangping Chen. User adoption of a hybrid social tagging approach in an online knowledge community[J]. Aslib Journal of Information Management,2019.71(2):155-175 (SSCISCIEI)

Hits:

Title of Paper:Chunxiu Qin, Yaxi Liu, Jian Mou, Jiangping Chen. User adoption of a hybrid social tagging approach in an online knowledge community[J]. Aslib Journal of Information Management,2019.71(2):155-175 (SSCISCIEI)

Indexed by:Journal paper

Translation or Not:no

Next One:Chunxiu Qin, Pengwei Zhao, Jian Mou, Jin Zhang. Construction of personal knowledge maps for a peer-to-peer information-sharing environment[J]. the Electronic Library. 2018.5 (SSCI)